VČ - TD 1.třídaSmall table | Team [3] | Free game, Balkline 52/2, 1-cushion

Štok Radek1-cushion: 1x 60 / 2060 / 19
3.15
24
100.00000000 %
2
Cvetanov Krasimir1-cushion: 1x 60 / 2048 / 19
2.52
14
80.00000000 %
0