VČ - TD 2.třídaSmall table | Team [3] | Free game, Balkline 52/2, 1-cushion

Cvetanov Krasimir1-cushion: 1x 50 / 2532 / 14
2.28
9
64.00000000 %
0
Štancl Jan1-cushion: 1x 50 / 2550 / 14
3.57
12
100.00000000 %
2