Podmínky užití a Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky využívání služeb elektronického výsledkového servisu a registrovaných služeb serveru jvg.cz

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním veškerých mých osobních a citlivých údajů na výše uvedených WWW stránkách za účelem mé identifikace jakožto uživatele služeb spojených s uvedenými WWW stránkami. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné.

Konkrétně se jedná o základní osobní údaje (jméno a příjmení).
Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému spojeného s uvedenými WWW stránkami.

Dále beru na vědomí, že jsem byl tímto poučen o:

  • i. svém právu na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o mne zpracovávány;
  • ii. svém právu na opravu nepřesných osobních údajů;
  • iii. tom, že pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených zákonem č. 101/2000 Sb., mám právo při splnění zákonných podmínek žádat správce, (i) aby se správce zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, (ii) byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné, (iii) aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům;
  • iv. právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva uvedená v bodech i) a ii) mohu uplatnit především prostřednictvím správy svého uživatelského účtu na výše uvedených WWW stránkách.

Tento souhlas uděluji společnosti Jan Vitouš (dále jen "JVG"), se sídlem Praha 9, Kytlická 780/12, IČ: 69833141, registrované na ŽÚ Praha 9, ev. č. 310013-27359-00, jakožto správci, na dobu 10 (deset) let ode dne poslední aktualizace údajů nebo do zrušení uživatelského účtu na základě mé žádosti, nastane-li toto dříve.

Google Privacy Policy and YouTube API

Náš publikační nástroj YouTube se integruje s YouTube API a využívá služby YouTube API.

Když používáte náš nástroj YouTube, připojujete se ke svému účtu YouTube, abyste mohli vytvořit událost na YouTube. JVG shromažďuje a používá pouze url adresy událostí vytvořených na YouTube v souladu se smluvními podmínkami YouTube pro použití jejich nástrojů. Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit youtube“ v administrační stránce účtu se přihlásíte do svého účtu Google, prostřednictvím jehož budete spravovat vaše události na YouTube.

Používáním tohoto souhlasíte s tím, že budete vázáni smluvními podmínkami YouTube. Zde si můžete přečíst podmínky služby YouTube YouTube’s Terms of Service. Proto jsme také povinni poskytnout vám odkaz na Google Privacy Policy, což platí pro použití publikačního nástroje JVG na YouTube.

Přístup klienta API k vašim datům můžete zrušit prostřednictvím stránky nastavení zabezpečení Google na https://security.google.com/settings/security/permissions


Terms, Conditions and Privacy Policy

Conditions for using the services of the electronic results service and registered services of the jvg.cz server

In accordance with Act No. 101/2000 Coll., On the protection of personal data, as amended, I hereby expressly declare that I agree to the processing, use and storage of all my personal and sensitive data on the above websites for the purpose of my identification as users of services related to the said web pages. I acknowledge that the provision of this personal and sensitive data is voluntary.

Specifically, these are basic personal data (name and surname).
The processing of personal data takes place automatically via an information system connected to the mentioned WWW pages.

I further acknowledge that I have been instructed in:

  • i. my right to information about what personal data is being processed about me;
  • ii. my right to correct inaccurate personal data;
  • iii. if the administrator violates the obligations imposed by Act No. 101/2000 Coll., I have the right, if the legal conditions are met, to ask the administrator, (i) that the administrator refrain from illegal actions and eliminate the defective condition, (ii) was performed correction of personal data so that they are correct and accurate, (iii) that personal data is blocked and / or destroyed, unless this is contrary to other legislation;
  • iv. my right to contact the Office for Personal Data Protection.

I can exercise the rights listed in points i) and ii) primarily through the administration of my user account on the above-mentioned web pages.

I give this consent to the company Jan Vitouš (hereinafter "JVG"), with its registered office in Prague 9, Kytlická 780/12, BIN: 69833141, registered at the Embassy in Prague 9, ev. No. 310013-27359-00, as administrator, for a period of 10 (ten) years from the date of the last update of the data or until the cancellation of the user account at my request, whichever occurs first.

Google Privacy Policy and YouTube API

Our YouTube publishing tool integrates with the YouTube API, and uses YouTube API Services.

When you use our YouTube tool, you connect to your YouTube account to create an event on YouTube. JVG only collects and uses the urls of events created on YouTube in accordance with YouTube's Terms of Use for the use of their tools. Clicking the "Vytvořit youtube" button on your account administration page will sign in to your Google Account to manage your YouTube events.

By using this, you are agreeing to be bound by the YouTube Terms of Service. You can review YouTube’s Terms of Service here YouTube’s Terms of Service. We are therefore also required to provide you with a link to the Google Privacy Policy, which applies to use of JVG’s YouTube publishing tool.

You can revoke the API Client’s access to your data via the Google security settings page at https://security.google.com/settings/security/permissions